Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti EXPO DISPLAY SERVICE, s.r.o., IČ: 25545396, se sídlem Brněnská 404, 664 42 Modřice, zapsaná zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32099 (dále jen „prodávající“)

1. Obecná ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.expodisplayservice.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky v aktuálním účinném znění jsou vždy uveřejněny na stránkách e-shopu.

2.Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

3.Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, je v souladu s ust. § 419 NOZ v rámci smluvního vztahu k prodávajícímu považován za spotřebitele (dále jen „spotřebitel“).

4.Kupující, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, je v souladu s ust. § 420 NOZ v rámci smluvního vztahu k prodávajícímu považován za podnikatele (dále jen „podnikatel“).

2. Kupní smlouva

1.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními NOZ (zejm. § 2079 až 2127, a pokud je kupující spotřebitelem rovněž § 1810 a násl. a § 2158 a násl.) a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.Reklama prodávajícího a umístění zboží na stránkách e-shopu je pouze výzvou k podávání nabídek. Nabídku činí kupující zasláním v rámci e-shopu řádně vyplněné objednávky. Před odesláním objednávky má kupující možnost objednávku zkontrolovat a opravit případné chyby v zadaných datech. Doručení objednávky prodávající potvrdí na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce; toto potvrzení je generováno automaticky a není přijetím nabídky. Prodávající následně zašle kupujícímu možný termín dodání příslušné objednávky. Kupující navrhovaný termín do 2 pracovních dnů buď odmítne, čímž je objednávka považována bez dalšího za zrušenou, nebo jej v této lhůtě potvrdí, čímž je uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouvu tvoří obsah potvrzené objednávky ve spojení s těmito obchodními podmínkami.

3.V případě, že je objednáno zboží s potiskem, je kupující povinen dodat prodávajícímu podklady pro potisk ve formátu vyžadovaném prodávajícím nejpozději do dvou týdnů před sjednaným termínem dodání zboží. Pokud kupující potřebné podklady v této lhůtě nedodá, posouvá se termín dodání o dobu prodlení kupujícího s dodáním podkladů.

4.Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

5.Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

3. Specifikace zboží a cena zboží

1.Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

2.V případě zboží upravovaného pro zákazníka (např. zboží s potiskem) neodpovídá prodávající za obsah a kvalitu kupujícím dodaných podkladových dat. U barvy specifikované v dodaných podkladových datech např. CMYK, je při použití technologie digitálního tisku přesnost garantována v rozsahu 70 – 80 %; kupující tímto bere výslovně na vědomí, že barevná odchylka v rámci uvedeného rozmezí není považována za vadu. V případě požadavku na barevnou přesnost je kupující povinen toto sdělit prodávajícímu při objednání zboží a dohodnout si s prodávajícím individuálně použití specifické technologie a její cenu.

3.Je-li kupujícím poptáván rovněž grafický návrh řešení, je jeho cena uvedena zvlášť v kalkulaci. V případě, že kupující zboží, pro jehož prodej byl grafický návrh zpracován, nekoupí nebo od koupě odstoupí, je povinen uhradit prodávajícímu náklady na zpracování grafického návrhu. Kupující je oprávněn využít grafický návrh nebo jeho prvky pouze na zboží zakoupeném od prodávajícího. Z veškerých práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se ke grafickému návrhu je oprávněn pouze prodávající.

4.Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

5.Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

4. Platební podmínky

1.Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

a.dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží,

b.hotově při osobním odběru,

c.na základě vystavené faktury.

2.Bez ohledu na variantu zvolenou v objednávce je prodávající oprávněn žádat předem zálohu, a to až do výše 100 % kupní ceny.

5. Dodací podmínky

1.Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím zvoleného přepravce uvedeného v objednávce, nebo v případě osobního odběru připraveno k vyzvednutí kupujícím v provozovně prodávajícího na adrese Brněnská 404, 664 42 Modřice v provozní době této provozovny.

2.Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání. O odeslání zásilky se zbožím nebo možnosti jejího osobního vyzvednutí bude prodávající kupujícího informovat. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány v několika zásilkách s tím, že poštovné nebude navyšováno.

3.Náklady na dodání objednaného zboží jsou zahrnuty v ceně. V případě osobního odběru budou náklady na dopravu z ceny odečteny.

Uvedené podmínky jsou platné pro dodání v rámci ČR. Dodání do zahraničí vč. Slovenské republiky se řídí aktuálními tarify příslušného dopravce a jejich vyčíslení zašle prodávající kupujícímu spolu s termínem dodání. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

4.V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím a jejího vrácení prodávajícímu si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku ani při opětovném doručování, popř. nevyzvedne-li si připravené zboží ani do 5 dnů od doručení výzvy prodávajícího, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na skladování ve výši 50,- Kč/den; prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

6.Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

7.V případě, že je ke zboží přiložen montážní návod, je kupující povinen podle něj postupovat. Prodávající ve své provozovně způsob montáže zboží kupujícímu bezplatně předvede, pokud kupující nesdělí, že to není třeba.

6. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1.Je-li kupující spotřebitelem, nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo od prodávajícího při osobním odběru. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

2.Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

7. Nároky z vad zboží, záruka za jakost

1.Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2.Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

3.Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců, je-li kupující spotřebitelem. Je-li kupující podnikatelem, poskytuje prodávající na dodávané zboží záruku 1 rok s výjimkou zboží roll-up, kde je poskytována záruka pouze 6 měsíců. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, k některým výrobkům záruční list, není-li záruční list k danému výrobku přiložen, k uplatnění záruky slouží právě daňový doklad. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést zejména své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

4.Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Zboží je k reklamaci předáváno v místě prodeje a osobně. Je-li zasíláno jakoukoli službou, přechází nebezpečí škody na zboží na prodávajícího okamžikem převzetí zboží od přepravce, plnou odpovědnost za doručení nese kupující. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5.Prodávající je povinen do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (případně laboratorní testy). Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

6.Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

8. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1.Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.

2.Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

3.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

4.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží v nezbytné minimální výši, stejným způsobem, kterým je od něj přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.Zboží je třeba vrátit prodávajícímu (ne na dobírku) v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky otevření, použití či poškození. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

6.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek, který je dostupný níže včetně vzorového poučení o právu odstoupit od smlouvy podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

8.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 NOZ, zejména od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. zboží s potiskem).

9. Ochrana osobních údajů

1.Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy, za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v s2.ouladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců
a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

3.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

10. Kontaktní údaje prodávajícího

Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

11. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

12. Závěrečná ustanovení

1.Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

2.Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však platné obchodní podmínky ve znění, ve kterém jsou zveřejněny v e-shopu v okamžik odeslání objednávky.

3.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 05. 2016.

4.Přílohu těchto obchodních podmínek je vzorové poučení o odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  1. A) POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  2. Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Nemůžete odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal (/a) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat EXPO DISPLAY SERVICE, s.r.o., Brněnská 404, 664 42 Modřice, tel.: + 420 543 248 966, + 420 603 574 784, e-mail: [email protected] formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (§ 1818 NOZ).

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese EXPO DISPLAY SERVICE, s.r.o., Brněnská 404, 664 42 Modřice, tel.: + 420 543 248 966, + 420 603 574 784, e-mail: [email protected]. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. b) Náklady spojené s vrácením zboží
    Náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.
  2. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  1. B) VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

EXPO DISPLAY SERVICE, s.r.o., Brněnská 404, 664 42 Modřice
e-mail: [email protected]

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Bankovní účet spotřebitele/spotřebitelů (na který požadujete vrácení plnění ze strany prodávajícího):

Datum:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.